Đầu Trang

033.3854392

Chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Ngày đăng: 29-10-2018 03:50:23 | Lượt xem: 518

Chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí -Vinacomin

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí –Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội : Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là người Sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện cho 1% số cổ phần của Công ty trở lên (14.790 cổ phần)

2. Thời gian : Dự kiến vào ngày 28/4/2012.

3. Địa điểm : Tại Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí -Vinacomin, phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.

Các cổ đông chưa đủ điều kiện tham dự Đại hội cần nhóm lại với nhau và ủy quyền cho 1 người đại diện tham dự và gửi đăng ký tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 23/4/2012.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Quảng

 

Giấy triệu tập dự họp và chương trình ĐHCĐ năm 2012
Thời gian đăng : 29-10-2018 03:38:22 | Lượt xem: 539
Giấy triệu tập dự họp và chương trình ĐHCĐ năm 2012
Giấy mời họp và chương trình Đại hội cổ đông 2013
Thời gian đăng : 29-10-2018 03:12:21 | Lượt xem: 395
Giấy mời họp và chương trình Đại hội cổ đông 2013
Thông báo chốt danh sách cổ đông và đăng ký dự Đại hội 2013
Thời gian đăng : 29-10-2018 03:40:19 | Lượt xem: 381
Thông báo chốt danh sách cổ đông và đăng ký dự Đại hội 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐ
Thời gian đăng : 29-10-2018 03:50:17 | Lượt xem: 383
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐ
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2014
Thời gian đăng : 29-10-2018 03:29:13 | Lượt xem: 367
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2014

LIÊN KẾT