Đầu Trang

033.3854392

UEM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Ngày đăng: 26-10-2018 02:22:17 | Lượt xem: 512

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2015 (Công ty sẽ gửi giấy mời tới từng cổ đông trước thời điểm tổ chức Đại hội 15 ngày)
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí – Vinacomin - Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh


- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015;
+ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2014, kết quả kiểm soát BCTC đã được kiểm toán năm 2014;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/ qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán UEM lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 24/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. 
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Công ty CP Cơ điện Uông Bí: "Nội hoá" thiết bị sản xuất
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:17:09 | Lượt xem: 393
Thời điểm cách đây 5 năm, Công ty CP Cơ điện Uông Bí - TKV gặp khó khăn trong việc nhập khẩu thiết bị bởi tỷ giá ngoại tệ tăng cao, thủ tục nhập khẩu phức tạp, nhiều thiết bị nước ngoài ngừng sản xuất...

LIÊN KẾT